Strona szkoły

Lorem Ipsum

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Utworzono: poniedziałek, 13 lipiec 2015

Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę:

Celującą 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba zadawać mu dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny, lub w ogłoszonym na początku roku projekcie informatycznym, realizując go na wysokim poziomie. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne uzgodnione z nauczycielem informatyki, pomaga innym uczniom oraz nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na lekcjach. 
Bardzo dobrą 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je bezbłędnie. 
Dobrą 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je niemal bezbłędnie. 
W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń spełnił podstawowe wymagania wymienione w podstawie programowej. 
Dostateczną 
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji. 
Dopuszczającą 
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonywania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 
Niedostateczną 
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

Przygotowanie do zajęć 
Uczeń posiada zeszyt z notatkami z lekcji (klasa IV – dodatkowo pendrive z podręcznikiem), ma odrobione ewentualne prace domowe i prace długoterminowe, np. kursy e-learningowe. W zeszycie notujemy temat lekcji, datę, punkty notatki podane przez nauczyciela. Notatkę z lekcji można uzupełnić wg swoich potrzeb. W zeszycie jest wklejony i podpisany przez ucznia i rodzica/opiekuna PSO i regulamin pracowni. Można prowadzić jeden zeszyt przez cały cykl edukacyjny. W przypadku zgubienia/zniszczenia zeszytu należy uzupełnić lekcje od początku roku szkolnego. W przypadkach szczególnych uczeń uzgadnia sposób postępowania z nauczycielem. 
Oceny cząstkowe 
Oceny z informatyki można otrzymać za prace na ocenę, zeszyt (zwłaszcza za brak zeszytu, kiedy nie jest zgłoszone nieprzygotowanie), znajomość i praktyczne stosowanie regulaminu pracowni, za prace domowe, prace długoterminowe, projekty i konkursy, aktywność. Praca na ocenę jest to praktyczne zadanie wykonywane na lekcji, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z 2-4 ostatnich lekcji. Ponieważ jest to praca, w trakcie której uczniowie mogą korzystać ze swoich notatek nie musi być zapowiadana (najczęściej jest). Pracewykonywane w postaci elektronicznej są oceniane przez nauczyciela w obecności ucznia i nie są przechowywane. Przeważnie czas wykonania takiej pracy umożliwia zmieszczenie się w czasowych ramach godziny lekcyjnej nawet uczniom, którzy pracują wolniej lub mają inne trudności. Jednak w razie potrzeby uczniowie ze stwierdzonymi trudnościami edukacyjnymi mogą dokończyć swoją pracę w trakcie konsultacji lub otrzymać inną adekwatną do sytuacji pomoc od nauczyciela. 
Poprawa oceny 
Aby poprawić ocenę, uczeń powinien powtórnie wykonać ocenianą pracę w trakcie konsultacji, ewentualnie w innym umówionym z nauczycielem terminie. W wyniku poprawiania uczeń z danego zagadnienia ma dwie oceny (obie się liczą). Oceny niedostatecznej za brak zeszytu nie można poprawić. 
Nieprzygotowanie 
Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze. Musi to zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Brak zeszytu to również nieprzygotowanie. 
Nieobecność w szkole 
Obowiązkowo uczeń uzupełnia notatki z lekcji, na których był nieobecny. Wykonuje wszystkie prace domowe z tego czasu, zalicza prace na ocenę, na których był nieobecny. Zaliczenie prac odbywa się w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły w trakcie konsultacji lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. W czasie tych dwóch tygodni jest możliwość uzupełnienia wiadomości i umiejętności praktycznych (pierwsze spotkanie) oraz wykonania brakującej pracy (drugie spotkanie). O brakującej ocenie z pracy informuje ocena „0” znajdująca się w dzienniku elektronicznym.W szczególnych przypadkach losowych (np.: pobyt w szpitalu) termin uzupełnienia zeszytu, zaliczenia brakującej pracy uczeń uzgadnia z nauczycielem indywidualnie. 
Przy wystawianiu oceny semestralnej brak oceny z jakiegokolwiek zaliczenia (czyli ocena „0”) powoduje obniżenie oceny semestralnej o jeden stopień. Muszą być zaliczone wszystkie prace, które w danej grupie odbywały się. 
Prace domowe 
Kilka razy w semestrze jest zadawana praca domowa z informatyki. W przypadku potrzeby skorzystania w odrabianiu lekcji z Internetu, bądź tylko nawet z komputera termin wykonania pracy jest podawany tak, aby osoby mające problem ze sprzętem lub z łączem mogły skorzystać z kawiarenki internetowej w szkole lub z dostępu do komputera/Internetu w trakcie konsultacji (np.: czas wykonania kursu o bezpieczeństwie w sieci wynosi około 4 tygodni). W przypadku pracy, w której trzeba znaleźć pewne informacje nie trzeba korzystać tylko z Internetu. Wiele informacji można znaleźć w zwykłych papierowych encyklopediach, czasopismach, gazetach i książkach. (Zapraszamy do szkolnej czytelni.) Informacje o pracy długoterminowej nauczyciel może zamieścić (poza podaniem informacji w klasie) w dzienniku elektronicznym w menu głównym w pozycji zadania domowe. 
Szczęśliwy numerek 
W przypadku, kiedy na lekcji odbywa się praca na ocenę, jest sprawdzana praca domowa lub długoterminowa a uczeń chce skorzystać ze swoich praw związanych z wylosowaniem jego numeru z dziennika jako „szczęśliwego numerka” musi w późniejszym terminie uzupełnić prace, zanotowane chwilowo jako ocena „0”.

. . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpis ucznia data                                                                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna


 

Komputer

Nasz komputer zachorował
Nie chce mi się zresetować
Płata figle, żarty stroi
Nawet myszka go się boi. (...)

Fragment wierszyka pani Agnieszki Galicy "Komputer zachorował"? (Można go w całości przeczytać na stronie: http://wierszykidladzieci.pl/inne/komputer-zachorowal.php )

Wirus

Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!

("Mój kolega komputer" - Stanisław Karaszewski - http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2924)

Pracownia

Mamy teraz w szkole nową
Pracownię Komputerową. 
Czas nam szybko tu umyka,
Uczymy się znów języka!

("Komputery" - Jerzy Borowiec - http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2924)